Logo Colegio Amor de Dios
  • Alumnado
  • Dinamización da Lingua Galega

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGAO Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística do Colexio AMOR DE DEUS basea a súa actuación no Plan de Normalización Lingüística e no Plan específico para o ensino en lingua galega elaborados ao comezo de cada ano escolar. Tendo en conta o documento de Planificación Sociolingüística do Colexio que recolle como obxectivo xeral que “os rapaces teñan ao final de cada unha das etapas educativas que atravesan a mesma competencia nas dúas linguas, tratando de acadar un equilibrio entre as dúas e fomentando o plurilingüismo como modelo idóneo de aprendizaxe”, deséñanse unha serie de actividades encamiñadas á consecución dos obxectivos sinalados nos Plans.


Os membros que forman parte do ENDL desexan compartir con compañeiros, alumnos e familias unha serie de premisas sobre o galego:


  • que é lingua propia de Galicia

  • que debe ter iguais dereitos có castelán

  • que está nunha situación minorizada e necesita un plus

  • que serve para ensinar outras materias

  • que se pode traballar pola súa normalización dende todos os ámbitos

  • que buscar a normalización do galego non significa impoñer o seu uso...Valores

OBXECTIVOSValores

PROXECTO DE ACTIVIDADESValores

DIVULGACIÓNValores

TRADICIÓNValores

25 ANIVERSARIO DA LECTURAValores

SON DA XERACIÓN IGUALDADEValores

ABRIL, MES DO LIBROValores

LUZ POZO GARZAValores

LETRAS GALEGAS 2020

Ver